مجموعه مهندسی اعلام و اطفاء حریق ایران

سیستم اعلام حریق | سیستم اطفاء حریق | سیستم F&G | اعلام حریق، اطفا حریق | اعلان حریق | دتکتور دودی | دتکتور حرارتی | دتکتور شعله | سیستم های اطفاء حریق FM200 | CO2 | اسپرینکلر و...

چهار شنبه, 12 19th

آخزین بروزرسانی : دوشنبه, 27 Mar 2017 1am

دانلود آخرین نسخه مجموعه استاندارد های NFPA

 

دانلود آخرین نسخه مجموعه استاندارد های NFPA آپدیت شده تا سال 2016 میلادی شامل:

کلیه استانداردهای انجمن حفاظت از آتش آمریکا NFPA آپدیت شده تا سال 2016 میلادی می باشند.

مجموعه کامل استانداردهای انجمن حفاظت در مقابل آتش آمریکا NFPA تا سال 2016 شامل بیش از 650 استاندارد آماده دانلود می باشند.

 

دانلود رایگان

جهت دريافت لينك دانلود رایگان مجموعه کامل استانداردهای NFPA آپدیت شده تا سال 2016، آدرس ايميل خود را وارد نمایید.

توجه: لینک دانلود به آدرس ایمیل و پسوورد فایل ها به شماره همراه که در فرم زیر ثبت می نمایید به صورت آنلاین ارسال خواهد شد.

فهرست استانداردها

استاندارد NFPA 1 نسخه 2012
استاندارد NFPA 3 نسخه 2014
استاندارد NFPA 10 نسخه 2013
استاندارد NFPA 11 نسخه 2010
استاندارد NFPA 12 نسخه 2011
استاندارد NFPA 12A نسخه 2009
استاندارد NFPA 13 نسخه 2013
استاندارد NFPA 13D نسخه 2013
استاندارد NFPA 13E نسخه 2010
استاندارد NFPA 13R نسخه 2013
استاندارد NFPA 14 نسخه 2013
استاندارد NFPA 15 نسخه 2012
استاندارد NFPA 16 نسخه 2011
استاندارد NFPA 17 نسخه 2013
استاندارد NFPA 17A نسخه 2013
استاندارد NFPA 18 نسخه 2011
استاندارد NFPA 18A نسخه 2011
استاندارد NFPA 20 نسخه 2013
استاندارد NFPA 22 نسخه 2013
استاندارد NFPA 24 نسخه 2013
استاندارد NFPA 25 نسخه 2014
استاندارد NFPA 30 نسخه 2012
استاندارد NFPA 30A نسخه 2012
استاندارد NFPA 30B نسخه 2011
استاندارد NFPA 31 نسخه 2011
استاندارد NFPA 32 نسخه 2011
استاندارد NFPA 33 نسخه 2011
استاندارد NFPA 34 نسخه 2011
استاندارد NFPA 35 نسخه 2011
استاندارد NFPA 36 نسخه 2013
استاندارد NFPA 37 نسخه 2010
استاندارد NFPA 40 نسخه 2011
استاندارد NFPA 42 نسخه 2002
استاندارد NFPA 45 نسخه 2011
استاندارد NFPA 51 نسخه 2013
استاندارد NFPA 51A نسخه 2012
استاندارد NFPA 51B نسخه 2014
استاندارد NFPA 52 نسخه 2013
استاندارد NFPA 53 نسخه 2011
استاندارد NFPA 54 نسخه 2012
استاندارد NFPA 55 نسخه 2013
استاندارد NFPA 56 نسخه 2014
استاندارد NFPA 58 نسخه 2014
استاندارد NFPA 59 نسخه 2012
استاندارد NFPA 59A نسخه 2013
استاندارد NFPA 61 نسخه 2013
استاندارد NFPA 67 نسخه 2013
استاندارد NFPA 68 نسخه 2013
استاندارد NFPA 69 نسخه 2014
استاندارد NFPA 70 نسخه 2014
استاندارد NFPA 70B نسخه 2013
استاندارد NFPA 70E نسخه 2012
استاندارد NFPA 72 نسخه 2013
استاندارد NFPA 73 نسخه 2011
استاندارد NFPA 75 نسخه 2013
استاندارد NFPA 76 نسخه 2012
استاندارد NFPA 77 نسخه 2014
استاندارد NFPA 79 نسخه 2014
استاندارد NFPA 80 نسخه 2013
استاندارد NFPA 80A نسخه 2012
استاندارد NFPA 82 نسخه 2014
استاندارد NFPA 85 نسخه 2011
استاندارد NFPA 86 نسخه 2011
استاندارد NFPA 87 نسخه 2011
استاندارد NFPA 88A نسخه 2014
استاندارد NFPA 90A نسخه 2014
استاندارد NFPA 90B نسخه 2012
استاندارد NFPA 91 نسخه 2010
استاندارد NFPA 92 نسخه 2012
استاندارد NFPA 92A نسخه 2006
استاندارد NFPA 92B نسخه 2005
استاندارد NFPA 96 نسخه 2014
استاندارد NFPA 99 نسخه 2014
استاندارد NFPA 99B نسخه 2014
استاندارد NFPA 101 نسخه 2012
استاندارد NFPA 101A نسخه 2013
استاندارد NFPA 102 نسخه 2011
استاندارد NFPA 105 نسخه 2013
استاندارد NFPA 110 نسخه 2013
استاندارد NFPA 111 نسخه 2013
استاندارد NFPA 115 نسخه 2012
استاندارد NFPA 120 نسخه 2010
استاندارد NFPA 122 نسخه 2010
استاندارد NFPA 130 نسخه 2014
استاندارد NFPA 140 نسخه 2013
استاندارد NFPA 150 نسخه 2013
استاندارد NFPA 160 نسخه 2011
استاندارد NFPA 170 نسخه 2012
استاندارد NFPA 204 نسخه 2012
استاندارد NFPA 211 نسخه 2013
استاندارد NFPA 214 نسخه 2011
استاندارد NFPA 220 نسخه 2012
استاندارد NFPA 221 نسخه 2014
استاندارد NFPA 225 نسخه 2013
استاندارد NFPA 232 نسخه 2012
استاندارد NFPA 241 نسخه 2013
استاندارد NFPA 251 نسخه 2006
استاندارد NFPA 252 نسخه 2012

استاندارد NFPA 253 نسخه 2011
استاندارد NFPA 255 نسخه 2006
استاندارد NFPA 256 نسخه 2003
استاندارد NFPA 257 نسخه 2012
استاندارد NFPA 259 نسخه 2013
استاندارد NFPA 260 نسخه 2013
استاندارد NFPA 261 نسخه 2013
استاندارد NFPA 262 نسخه 2011
استاندارد NFPA 265 نسخه 2011
استاندارد NFPA 268 نسخه 2012
استاندارد NFPA 269 نسخه 2012
استاندارد NFPA 270 نسخه 2013
استاندارد NFPA 271 نسخه 2009
استاندارد NFPA 272 نسخه 2003
استاندارد NFPA 274 نسخه 2013
استاندارد NFPA 275 نسخه 2013
استاندارد NFPA 276 نسخه 2011
استاندارد NFPA 285 نسخه 2012
استاندارد NFPA 286 نسخه 2011
استاندارد NFPA 287 نسخه 2012
استاندارد NFPA 288 نسخه 2007
استاندارد NFPA 289 نسخه 2013
استاندارد NFPA 290 نسخه 2013
استاندارد NFPA 291 نسخه 2013
استاندارد NFPA 301 نسخه 2013
استاندارد NFPA 302 نسخه 2014
استاندارد NFPA 303 نسخه 2011
استاندارد NFPA 306 نسخه 2014
استاندارد NFPA 307 نسخه 2011
استاندارد NFPA 312 نسخه 2011
استاندارد NFPA 318 نسخه 2012
استاندارد NFPA 326 نسخه 2010
استاندارد NFPA 329 نسخه 2010
استاندارد NFPA 385 نسخه 2012
استاندارد NFPA 400 نسخه 2013
استاندارد NFPA 402 نسخه 2013
استاندارد NFPA 403 نسخه 2014
استاندارد NFPA 405 نسخه 2010
استاندارد NFPA 407 نسخه 2012
استاندارد NFPA 408 نسخه 2004
استاندارد NFPA 409 نسخه 2011
استاندارد NFPA 410 نسخه 2010
استاندارد NFPA 412 نسخه 2014
استاندارد NFPA 414 نسخه 2012
استاندارد NFPA 415 نسخه 2013
استاندارد NFPA 418 نسخه 2011
استاندارد NFPA 422 نسخه 2010
استاندارد NFPA 423 نسخه 2010
استاندارد NFPA 424 نسخه 2013
استاندارد NFPA 430 نسخه 2004
استاندارد NFPA 432 نسخه 2002
استاندارد NFPA 434 نسخه 2002
استاندارد NFPA 450 نسخه 2013
استاندارد NFPA 471 نسخه 2002
استاندارد NFPA 472 نسخه 2013
استاندارد NFPA 473 نسخه 2013
استاندارد NFPA 484 نسخه 2012
استاندارد NFPA 490 نسخه 2002
استاندارد NFPA 495 نسخه 2013
استاندارد NFPA 496 نسخه 2013
استاندارد NFPA 497 نسخه 2012
استاندارد NFPA 498 نسخه 2013
استاندارد NFPA 499 نسخه 2013
استاندارد NFPA 501 نسخه 2013
استاندارد NFPA 501A نسخه 2013
استاندارد NFPA 502 نسخه 2014
استاندارد NFPA 505 نسخه 2013
استاندارد NFPA 520 نسخه 2005
استاندارد NFPA 550 نسخه 2012
استاندارد NFPA 551 نسخه 2013
استاندارد NFPA 555 نسخه 2013
استاندارد NFPA 556 نسخه 2011
استاندارد NFPA 557 نسخه 2012
استاندارد NFPA 560 نسخه 2007
استاندارد NFPA 600 نسخه 2010
استاندارد NFPA 601 نسخه 2010
استاندارد NFPA 610 نسخه 2014
استاندارد NFPA 654 نسخه 2013
استاندارد NFPA 655 نسخه 2012
استاندارد NFPA 664 نسخه 2012
استاندارد NFPA 701 نسخه 2010
استاندارد NFPA 703 نسخه 2012
استاندارد NFPA 704 نسخه 2012
استاندارد NFPA 705 نسخه 2013
استاندارد NFPA 720 نسخه 2012
استاندارد NFPA 730 نسخه 2014
استاندارد NFPA 731 نسخه 2011
استاندارد NFPA 750 نسخه 2010
استاندارد NFPA 780 نسخه 2014
استاندارد NFPA 790 نسخه 2014
استاندارد NFPA 791 نسخه 2014
استاندارد NFPA 801 نسخه 2014
استاندارد NFPA 804 نسخه 2010
استاندارد NFPA 805 نسخه 2010
استاندارد NFPA 806 نسخه 2010
استاندارد NFPA 820 نسخه 2012
استاندارد NFPA 850 نسخه 2010
استاندارد NFPA 851 نسخه 2010

استاندارد NFPA 853 نسخه 2010
استاندارد NFPA 900 نسخه 2010
استاندارد NFPA 901 نسخه 2011
استاندارد NFPA 909 نسخه 2013
استاندارد NFPA 914 نسخه 2010
استاندارد NFPA 921 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1000 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1001 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1002 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1003 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1005 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1006 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1021 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1026 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1031 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1033 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1035 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1037 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1041 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1051 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1061 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1071 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1081 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1122 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1123 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1124 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1125 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1126 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1127 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1141 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1142 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1143 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1144 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1145 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1150 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1192 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1194 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1201 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1221 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1250 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1401 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1402 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1403 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1404 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1405 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1407 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1410 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1451 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1452 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1500 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1521 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1561 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1581 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1582 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1583 نسخه 2000
استاندارد NFPA 1584 نسخه 2003
استاندارد NFPA 1600 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1620 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1670 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1710 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1720 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1801 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1851 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1852 نسخه 2002
استاندارد NFPA 1855 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1901 نسخه 2009
استاندارد NFPA 1906 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1911 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1912 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1917 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1925 نسخه 2004
استاندارد NFPA 1931 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1932 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1936 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1951 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1952 نسخه 2010
استاندارد NFPA 1961 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1962 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1963 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1964 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1965 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1971 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1975 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1977 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1981 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1982 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1983 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1984 نسخه 2011
استاندارد NFPA 1989 نسخه 2013
استاندارد NFPA 1991 نسخه 2005
استاندارد NFPA 1992 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1994 نسخه 2012
استاندارد NFPA 1975 نسخه 2014
استاندارد NFPA 1999 نسخه 2003
استاندارد NFPA 2001 نسخه 2012
استاندارد NFPA 2010 نسخه 2010
استاندارد NFPA 2112 نسخه 2012
استاندارد NFPA 2113 نسخه 2014